Περιγραφή Έργου

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην έναρξη διαλόγου με τα παιδιά. Τον Νοέμβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, προωθώντας μια συζήτηση με παιδιά και νέους σχετικά με την «Ευρώπη που θέλουμε». Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την ενσωμάτωση της συμμετοχής των παιδιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φωνές των παιδιών ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ακουστεί, αλλά πολλές πολιτικές και πρακτικές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ φαίνεται να αγνοούν τα παιδιά, αποφασίζοντας για τα παιδιά χωρίς τα παιδιά. Τον Απρίλιο του 2017, το Eurochild ξεκίνησε τη Στρατηγική Συμμετοχής των Παιδιών που στοχεύει να φέρει τα παιδιά στην καρδιά της Ευρώπης, να δώσει φωνή σε παιδιά και νέους και να οικοδομήσει μια κοινότητα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ακολουθώντας και εφαρμόζοντας τη στρατηγική Eurochild για τη Συμμετοχή των Παιδιών, το έργο EUROCHANGE επικεντρώνεται στο να ενδυναμώσει τα παιδιά να ενεργούν ως παράγοντες για την οικοδόμηση μιας πολυπολιτισμικής Ευρώπης φιλικής προς τα παιδιά.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης όλων των παιδιών (ιθαγενών, μειονοτήτων, μεταναστών και προσφύγων) και της αίσθησης ότι ανήκουν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο, αντλώντας από την έννοια του πλουραλισμού της ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς – σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το έργο αυτό είναι καινοτόμο επειδή χρησιμοποιεί την προσέγγιση παιδιά-εμπνέουν-άλλα-παιδιά. Στόχος είναι τα παιδιά που συμμετέχουν να αναπτύξουν δραστηριότητες, πηγές και υλικό για άλλα παιδιά και να ωθήσουν τα άλλα παιδιά να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες, τόσο στο δικό τους τοπικό πλαίσιο, όσο και σε ευρύτερες ευρωπαϊκές φυσικές και εικονικές κοινότητες προκειμένου να επιτύχουν τους προαναφερθέντες στόχους. Η καινοτομία του έργου έγκειται επίσης στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων και δημιουργικών μεθοδολογιών, όπως η συνεργατική τέχνη, η διαπολιτισμική ηλεκτρονική παιδαγωγική και η συνεργατική αφήγηση.

Project Reference Number: 2018-1-CY01-KA201-046877